Exempel på förlagsavtal


De flesta författare och förlag väljer att hålla sina avtal hemliga, eftersom det skulle kunna avslöja hur bra eller dåliga klausulerna är. Men här finns ett förlagsavtal som du kan granska och kopiera.


Avtal

Ett avtal har denna dag slutits mellan:

Advokatbyrån B. Elza Bub & Co
Flugornas gata 666
Hell

på uppdrag av

AB ANNO DAZUMAL FÖRLAG
Förlagsgatan 1
Mitt i centrala Stockholm
Anna-Maria A. Tör
Nybörjargatan 93B
Knäckebröhult
§1 Parter

Parter i detta avtal är AB ANNO DAZUMAL FÖRLAG (hädanefter ”det ärevördiga Förlaget”) och Anna-Maria A. Tör (hädanefter ”Författaren”).

§2 Giltighetstid

Avtalet gäller tills vidare eller i all evighet, vilket som kommer först. Det ärevördiga Förlaget kan dock besluta om förtida avslutning, baserat på interna förändringar, nya ekonomiska beräkningar, force majeure, mindre bekymmer eller mer prioriterade klienter. Sådana förändringar i avtalets längd skall enligt det ärevördiga Förlagets gottfinnande meddelas motparten brevledes senast tre (3) dagar innan det nya avtalet påbörjas. Författaren äger inga sådana rättigheter.

§3 omfattning

Detta avtal omfattar Författarens verk, Kyss mig, Karlsson, och utgivningen därav i alla typer av format: inbunden, pocket, halvfranska band, ljudbok, e-bok, talbok, pekbok, anteckningsbok, dagbok, gästbok, handbok, kapitelbok, kartbok, kokbok, motbok, plånbok och andra. Det ärevördiga Förlaget övertar helt all beslutsrätt för utgivning, marknadsföring, vidare verk i samma serie, adaptioner, vidareförsäljning av rättigheter, omskrivning, nerkortning, korrekturläsning, bestraffning av Författaren och därtill hörande frågor. Författaren förbinder sig att stå redo för intervjuer, fotografering, 3D-scanning, underskrifter, tyst medverkan och bearbetning av det ärevördiga Förlagets övriga utgivning för all framtid.

§4 Ersättning

Det ärevördiga Förlaget betalar i sinom tid hälften av den totala ersättningen (50 %). Resterande 10 % (när avgifter, ersättningar, kompensationer, gengåvor, arvoden, löner och mutor är avdragna) utbetalas när det ärevördiga Förlaget så finner lämpligt. För att avtalet skall anses vara genomfört skall Författaren bearbeta manuset helt och hållet enligt det ärevördiga Förlagets gottfinnande inom därför avsedd tid, utan möjlighet till rast, ro, förtydliganden, protester och assistans. Enligt lagen om upphovsrättTM ska Författaren därefter hålla sig totalt passiv och helst utan kontakt med det ärevördiga Förlaget.

För att erhålla ersättningen skall Författaren erlägga en avgift till det ärevördiga Förlaget om minst fyra (4) basbelopp.

§5 BEARBETNING

För att verket skall anses vara färdigt för tryckning skall Författaren på eget bevåg uppsöka åtminstone 3 (tre) lektörer, skriva om manuset med åtminstone 90 % (nittio procent) nytt material, och därefter låta minst 2 (två) professionella korrekturläsare gå igenom manuset 2 (två) gånger vardera. Dessa steg bekostas av Författaren. Därefter skall det ärevördiga Förlaget läsa åtminstone 10 (tio) sidor av manuset. Detta steg bekostas av det ärevördiga Förlaget. Därefter beslutar det ärevördiga Förlaget om ytterligare bearbetning kommer krävas (det kommer det). Även dessa kostnader åligger Författaren. Processen kan komma att upprepas flera gånger.

§6 sekretess

All information om Författarens verk är sekretessbelagd. Båda parter förbinder sig att inte utlämna information kring verket, samarbetet, avtalet, sidoavtal med enskilda medarbetare på det ärevördiga Förlaget, motparten, motpartens genetiska bakgrund, motpartens intressen utanför arbetstid, eller de platser där möten, diskussioner och överenskommelser har förekommit. Såväl verket i sig som identiteten på Författaren och det ärevördiga betraktas som affärshemligheter och skall förvaras på en plats som godkänts av Svenska Låssmedsföreningen eller förstöras vid första tänkbara tillfälle.

§7 Marknadsföring

Det ärevördiga Förlaget skall marknadsföra verket enligt gängse branschpraxis. För att det ärevördiga Förlaget skall anses ha fullgjort sin del av avtalet skall det ärevördiga Förlaget ha skrivit på sin webbplats att boken finns tillgänglig och därefter icke underlåtit att låta potentiella kunder köpa boken till ett marknadsmässigt pris. Författaren skall för att på samma sätt anses ha fullgjort sin del av avtalet transportera exemplar av boken från tryckeri till lager och vidare till återförsäljare, bibliotek, recensenter, enskilda kunder, nyskilda kunder och bokbål. Vidare skall Författaren boka in intervjuer med minst 35 (trettiofem) sinsemellan självständiga bokrecensenter med en cirkulation om minst 100 000 läsare/lyssnare per vecka, samt producera och färdigställa tryckmaterial, roll-ups, kläder, merchandise och samarbetsavtal med nationellt företag med minst 5 (fem) miljoner i årsomsättning. Därtill skall Författaren genomföra åtminstone 25 (tjugofem) författarframträdanden på mässor, konferenser och/eller scoutläger. Ersättning för dessa likvärdiga insatser utgår inte.

§8 Överlåtelse

I händelse av att det ärevördiga Förlaget beslutar sig för att överlåta avtalet till annan organisation eller person, skall Författarens åtaganden förnyas, inklusive men inte begränsat till nya bearbetningar, nya kontradiktioner, nya fotografier, och nya avgifter. Dock skall Författaren fortfarande fullfölja sina åtaganden till det ärevördiga Förlaget.

§9 överträdelse

Avvikelser från detta avtal gentemot det ärevördiga Förlaget skall betraktas som en skymf som förtjänar offentlig uthängning. Avvikelser från detta avtal gentemot Författaren är att betrakta som oundvikliga och i viss mån önskvärda.

§10 Tvistelösning

I första hand skall tvister avgöras inom det ärevördiga Förlaget, med någon slags hänsyn till Författaren. Om detta visar sig omöjligt, och parterna fortfarande är oeniga, skall tvisten lösas med tillämpning av nederländsk rätt vid ambassaden i Burundi.

§11 Övrigt

Bokstäverna i Hollywood-skylten är 13,7 meter höga. Det motsvarar en fontstorlek på ungefär 38 835 punkter. Filmen Rasmus på luffen med bland andra Allan Edwall är inte den första filmversionen. 1955 gjordes en filmatisering av en radiopjäs med manus av Astrid Lindgren, under namnet Luffaren och Rasmus. Boken kom inte förrän året därpå. I en scen i versionen från 1955 väljer ett rikt par en flicka med ljust och lockigt hår. Den lilla flickan spelades av Lena Nyman. I filmen från 1981 spelas mamman i det rika paret av… Lena Nyman! Nu väntar vi bara på att en ny version av filmen kommer, där den rika mamman spelas av Victoria Törnqvist, som spelade den guldlockiga flickan i versionen från 1981. Det finns en stormarknad i Vatikanen, där enbart de som bor i Vatikanen, anställda vid Vatikanen, diplomater (och deras vänner…) får handla – till ganska kraftigt rabatterade priser, eftersom det är momsfritt.

Underskrifter

Representant för Det Ärevördiga Förlaget
Representant för Författaren